Search

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van L.C.G. Malmberg B.V.
Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door L.C.G. Malmberg B.V. (hierna: Malmberg) worden gesloten ter zake de levering door Malmberg van goederen of diensten waaronder (digitale) leermiddelen en software aan een afnemer daarvan (hierna: Afnemer). Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
1.2 Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
1.3 Mochten niettemin op een overeenkomst zowel deze als andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, terwijl specifieke bepalingen van de voorwaarden in dat geval tegenstrijdig zijn, dan prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2 Overeenkomst
2.1 Bestellingen met een factuurwaarde van meer dan € 5.000,– dienen schriftelijk dan wel elektronisch te worden gedaan.
2.2 De overeenkomst komt tot stand nadat de bestelling of opdracht schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch bij Malmberg is ingediend en door Malmberg is aanvaard.
2.3 De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten, alsmede dat uit door Malmberg ingewonnen informatie de naar Malmbergs oordeel voldoende kredietwaardigheid van Afnemer blijkt. Eventueel kan om een bankgarantie worden gevraagd.
2.4 Malmberg behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 Uitvoering dienstverlening
3.1 Malmberg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Malmberg heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan Afnemer. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3 Indien door Malmberg of door Malmberg ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van Afnemer of een door Afnemer aangewezen locatie, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Alle aangeboden prijzen en condities in de catalogus, in bijzondere bepalingen of anderszins, zijn indien niet uitdrukkelijk anders vermeld in euro en inclusief BTW. Onvoorziene prijsverhogingen door onze leveranciers al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in de koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, of wettelijke loonronden geven Malmberg het recht naar keus de dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In het geval van prijsverhoging heeft ook Afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Verrekening door Afnemer is niet toegestaan.
4.3 Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is, onverminderd het bepaalde in artikel 11.
4.4 Indien Afnemer met prompte betaling op de vervaldatum in gebreke blijft, heeft Malmberg het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Malmberg om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen. Niet-betaling op de vervaldag heeft in ieder geval het vervallen van eventuele met Afnemer overeengekomen kortingen en eventuele garanties ten gevolge.
4.5Van rechtswege worden bij niet-betaling alle door Afnemer krachtens andere facturen of uit anderen hoofde aan Malmberg verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. De vordering van Malmberg op Afnemer is voorts onmiddellijk opeisbaar, indien Afnemer van ondernemingsvorm verandert, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of, in geval van een vennootschap, wordt ontbonden, zomede indien door derden op zaken en/of vorderingen van Afnemer beslag wordt gelegd.
4.6 Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is Afnemer een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Malmberg voor de inning van haar vordering maakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag inclusief BTW, zulks met een minimum van € 100,-.

Artikel 5 Levering
5.1 Levertijden worden bij benadering opgegeven en gelden niet als fatale termijn.
5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft Afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5.3 Levering in gedeelten is toegestaan.
5.4 Tenzij anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde onder 5.5 van dit artikel, geldt dat de zaken voor rekening en risico van Malmberg worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van aflevering. Het uitladingsrisico is daarbij voor rekening van Afnemer. Bij internationale leveringen geldt het leveringsbeding DDU van – de laatste versie van – de Incoterms.
5.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Malmberg zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
5.6 Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending van de zaken.
5.7 Afspraken over uitlevering worden in onderling overleg gemaakt.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 De door Malmberg geleverde zaken blijven eigendom van Malmberg, totdat zij door of namens Afnemer geheel zijn betaald en Afnemer aan zijn overige verplichtingen heeft voldaan. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige nakoming heeft plaatsgevonden, te allen tijde door Malmberg worden teruggenomen, terwijl Afnemer als dan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan Malmberg te retourneren. Na aanmaning zal nakoming door Afnemer de eigendom niet meer kunnen doen overgaan op Afnemer.
6.2 Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
6.3 Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal.
6.4 In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, aanvraag surseance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van Afnemer, vervalt enige voorwaardelijke (eigendoms)aanspraak die Afnemer op het geleverde mocht hebben van rechtswege en heeft Malmberg het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is als haar eigendom terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Malmberg heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, merk-, model- databankrechten en knowhow – die rusten op en verbonden zijn aan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten komen toe aan Malmberg en/of aan haar licentiegevers. De tussen Malmberg en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst houdt uitdrukkelijk geen overdracht in van die rechten aan Afnemer, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Malmberg en Afnemer is overeengekomen. 
7.2 Afnemer dient de intellectuele eigendomsrechten die rusten op en verbonden zijn aan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten te respecteren. Het is Afnemer niet toestaan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk met Malmberg is overeengekomen.
7.3 Indien Afnemer met de door Malmberg geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Malmberg en/of derden, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart Malmberg tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Malmberg. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Malmberg en/of derden, dan is Malmberg gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan Afnemer op te schorten of te beëindigen.
7.4 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vergelijkbare aanduidingen op of in de producten te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.
7.5 Het is Afnemer niet toegestaan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten zonder toestemming van Malmberg te gebruiken, anders dan in het kader van het tussen Malmberg en Afnemer in de overeenkomst overeengekomen gebruik. De door Malmberg geleverde producten mogen door Afnemer niet aan derden worden verhuurd, dan met toestemming van Malmberg en na het bereiken van overeenstemming tussen Afnemer en Malmberg over de ter zake te betalen billijke vergoeding.
7.6 Afnemer is verplicht van diegene aan wie Afnemer - al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook – producten en/of diensten van Malmberg ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel 7 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen. In het geval Afnemer voornoemde verplichting schendt, is Afnemer jegens Malmberg aansprakelijk en gehouden de door Malmberg als gevolg van die schending geleden schade te vergoeden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Malmberg voert de overeenkomsten zo zorgvuldig mogelijk uit. Malmberg is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts aansprakelijk voor directe schade van de Afnemer verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst en slechts indien, deze schade is veroorzaakt door opzet grove schuld of bewuste roekeloosheid van Malmberg.
8.2 De aansprakelijkheid van Malmberg gaat nimmer verder dan de vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Malmberg zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.
8.3 Malmberg is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Afnemer en diens contractspartijen. Voor zover Malmberg schade zou lijden ten gevolge van een tekortkoming door de contractspartijen van Afnemer, zal Afnemer in overleg met Malmberg alles doen en nalaten dat nodig is om deze schade vergoed te krijgen.
8.4 Malmberg heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering daarvan wordt geconstateerd c.q. er aanwijzingen zijn, dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal (kunnen) komen. Malmberg zal de uitvoering van de overeenkomst hervatten op het moment dat voldoende zekerheid is geboden dat Afnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 9 Ontbinding en schadevergoeding
9.1 Malmberg kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan Afnemer met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst opschorten:
• Indien het faillissement of surséance van betaling van Afnemer is aangevraagd, dan wel uitgesproken of indien Afnemer door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een substantieel deel van zijn vermogen verliest.
• In het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Afnemer van verplichtingen jegens Malmberg. Voor zover Afnemer niet reeds dadelijk in verzuim is, kan Malmberg de overeenkomst eerst ontbinden nadat Afnemer een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
9.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Afnemer aan Malmberg de schade vergoeden die Malmberg door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaan making.
9.3 Door ontbinding worden alle vorderingen van Malmberg op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht heeft Malmberg het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Malmberg daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Malmberg geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Malmberg niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij Malmberg c.q. bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van Malmberg.
10.3 Indien Malmberg bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is Malmberg gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Reclames
11.1 Reclames dienen binnen één week na afleveringsdatum schriftelijk of elektronisch ter kennis van Malmberg te worden gebracht. Indien binnen deze termijn door Malmberg geen schriftelijke of elektronische reclames zijn ontvangen, wordt Malmberg geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
11.2 Wordt een reclame ingewilligd, dan kan naar keuze van Malmberg het geleverde voor rekening van Malmberg hersteld worden dan wel tot vervanging van het geleverde overgegaan worden, waarbij de vervoerskosten voor rekening van Malmberg komen. Reclames kunnen nimmer leiden tot verdere verplichtingen voor Malmberg.

Artikel 12 Privacy/cookies
12.1 Malmberg zal de overeenkomst uitvoeren en de gegevens van de Afnemer verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Malmberg. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens,  het privacy- en cookiebeleid en de verwerkersovereenkomst staat op https://www.malmberg.nl/privacy.htm.

Artikel 13 Overige bepalingen
13.1 Op alle overeenkomsten tussen Malmberg en Afnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit met afnemer gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
13.3 Indien enige bepaling in deze voorwaarden of in de overeenkomsten nietig zou zijn of vernietigd zou worden, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen. De nietige of vernietigende bepaling zal worden vervangen door een bepaling die niet nietig of vernietigbaar is en die qua inhoud en gevolgen zo dicht mogelijk de nietige of vernietigende bepaling nadert.

Algemene voorwaarden particulieren

Algemene Voorwaarden van L.C.G. Malmberg B.V. voor particulieren (leerlingen, studenten, ouders)

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. L.C.G. Malmberg B.V. wordt ‘Malmberg’ genoemd.
 • 2. : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • 3. : de online software applicatie van Malmberg, bevattende het door Malmberg ontwikkelde leersysteem en de (toegangs)beveiliging daarvan.
 • 4. : Malmberg biedt producten aan de consument aan, dit zijn folio producten en licentie producten.
 • 5. : het recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt.
 • 6. : de periode waarin de Consument recht heeft de Applicatie te gebruiken.
 • 7. : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • 8. : kalenderdag;
 • 9. : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • 10. : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • 11. : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • 12. : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • 13. : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • 14. : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

L.C.G. Malmberg B.V.
Magistratenlaan 138
5223 MB 's-Hertogenbosch;
Telefoonnummer: (073) 628 8811; bereikbaar op kantooruren van 9.00 tot 17.00
E-mail adres: malmberg@malmberg.nl
KvK-nummer: 16026989
Btw-identificatienummer: NL0015.17.120.B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 • 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  -de prijs inclusief belastingen;
  -de eventuele kosten van aflevering; 
  -de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
  -het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
  -de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
  -de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
  -de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
  -de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
  -de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 • 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 20 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
  Let op: geopende licentie enveloppen worden niet geaccepteerd door Malmberg Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • 1.De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • 2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
  d. voor losse kranten en tijdschriften; 
  e. voor licentieproducten waarvan de consument de envelop heeft geopend.

Artikel 9 - De prijs

 • 1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • 2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • 3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • 4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • 5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 • 1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • 2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • 1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • 2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • 3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • 4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • 5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • 6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransactie: duur, opzegging en verlenging

 • 1.De consument sluit een overeenkomst. Bestaan de producten van de overeenkomst uit licenties dan staat de duur vast op 6 of 12 maanden.
 • 2.De consument kan de overeenkomst na verloop van de herroepingsperiode niet opzeggen dan wel verlengen.

Artikel 13 - Betaling

 • 1.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • 2.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Gebruiksrecht, eigendom en licentie producten

 • 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de content van de licentie berusten bij Malmberg. Malmberg verstrekt aan de Consument een licentie, recht op toegang op de Applicatie, tegen betaling van de door Malmberg vastgestelde vergoeding.
 • 2. De Consument verkrijgt het recht de Applicatie gedurende de duur van de licentie periode met inachtneming van de bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden te gebruiken.
 • 3. Het is de Consument niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de Applicatie aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de Applicatie te verwijderen of te wijzigen.
 • 4. Het is de Consument niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen of het wachtwoord aan een derde ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Malmberg.
 • 5. Het is de Consument niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende content te (laten) verveelvoudigen.
 • 6. Malmberg zal de Applicatie naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de Applicatie, of deze te vervangen door een gelijksoortige applicatie.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 • 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • 3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • 4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 16 - Geschillen

 • 1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Licentievoorwaarden educatieve software voortgezet onderwijs Malmberg

Artikel 1: Begrippenlijst
Afnemer: de school die bij Malmberg en/of schoolboekhandel één of meerdere licenties afneemt op een volgens deze Licentievoorwaarden gedefinieerde software applicatie, nader te noemen: Applicatie, die door Malmberg wordt uitgegeven en door Malmberg en/of schoolboekhandel wordt gedistribueerd. Elke schoollocatie die over een unieke BRIN-code van zes karakters van het ministerie van OCW beschikt, wordt beschouwd als een afzonderlijke Afnemer.
Licentie: het recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt.
Applicatie: enige software applicatie van Malmberg, bevattende een door Malmberg ontwikkeld leersysteem en de (toegangs-)beveiliging daarvan.
BRIN–code: uniek nummer dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt toegekend aan een school. 
Documentatie: door Malmberg aan de Afnemer geleverde informatie waarin de werking en de eventuele gebruiksvoorwaarden van de Applicatie worden omschreven. 
Overeenkomst: de afspraken tussen Malmberg en/of schoolboekhandel en Afnemer met betrekking tot de verstrekking door Malmberg van toegang tot de Applicatie. De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling via de Malmberg website of anderszins en door de schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door Malmberg.
Schooljaar: de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.
Licentieperiode: de periode waarin de Afnemer recht heeft de Applicatie te gebruiken.
Attribute Release Policy: Het verkrijgen van toegang tot digitale leermiddelen is vastgelegd in de Attribute Release Policy, welke is overeengekomen met aangesloten partijen (Kennisnet en Edu-iX). Via deze diensten kunnen scholen met één login de leermiddelen van verschillende uitgeverijen bereiken.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden
Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tussen Malmberg en de Afnemer wordt afgesloten met betrekking tot de afname van één (of meerdere) door Malmberg ontwikkelde Applicatie(s). De toepasselijke bepalingen van de “Algemene leveringsvoorwaarden van L.C.G. Malmberg” zijn naast en in aanvulling op deze Licentievoorwaarden van toepassing. In het geval van strijdigheid tussen deze Licentievoorwaarden en de Algemene voorwaarden, hebben deze Licentievoorwaarden voorrang. Afwijkingen op deze voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Gebruiksrecht en eigendom
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de Documentatie berusten bij Malmberg. Malmberg verstrekt aan de Afnemer een Licentie tot de Applicatie, tegen betaling van de door Malmberg vastgestelde vergoeding.
3.2 De Afnemer verkrijgt het recht de Applicatie gedurende de duur van de Licentieperiode te gebruiken.
3.3 Bij online Applicaties verkrijgt de Afnemer toegang via de Attribute Release Policy.
3.4 Het is de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de Applicatie aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de Applicatie te omzeilen, verwijderen of wijzigen. 
3.5 Het is de Afnemer niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Malmberg.
3.6 Het is de Afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende Documentatie te (laten) verveelvoudigen, tenzij zulks is toegestaan krachtens wettelijke bepaling van dwingend recht.
3.7 De Licentie geeft de Afnemer het recht op eerstelijns helpdeskondersteuning alsmede eventuele tussentijdse updates en upgrades van de Applicatie.
3.8 Malmberg zal de Applicatie naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de Applicatie, of deze te vervangen door een gelijksoortige Applicatie.

Artikel 4: Duur en beëindiging
4.1 De Licentie wordt doorgaans afgesloten voor een Schooljaar en anders voor de periode die is vastgelegd in de Overeenkomst.
4.2 Malmberg is gerechtigd de toegang tot de Licentie tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn en zonder tot restitutie van de betaalde vergoeding verplicht te zijn, indien blijkt dat de Afnemer de Licentie in strijd met de Overeenkomst gebruikt, dan wel indien de Afnemer anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, of Malmberg in redelijkheid mag aannemen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. Bij handelen in strijd met de Overeenkomst staat het Malmberg vrij om juridische stappen te ondernemen teneinde de schade die zij daardoor lijdt, vergoed te krijgen en haar rechten te bewaren.
4.3 Bij wijziging van naam- en adresgegevens, en bij fusie of ontvlechting, dient de Afnemer Malmberg hierover schriftelijk te informeren, tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. 
4.4 Bij faillissement of surseance van betaling dient de Afnemer, of de haar vertegenwoordigende instantie, Malmberg hierover terstond schriftelijk te informeren. In geval van faillissement of surseance van betaling heeft Malmberg het recht om de toegang tot de Licentie met directe ingang te beëindigen, beperken of op te schorten en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor verplicht te worden tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 5: Systeemvereisten
Het device waarop de Applicatie zal gaan draaien dient minimaal aan de systeemvereisten te voldoen, zoals vermeld op de website van Malmberg (www.malmberg.nl).

Artikel 6: Garantie
Malmberg garandeert dat indien het computersysteem van de school voldoet aan de gestelde systeemvereisten zoals bedoeld in artikel 5, de Applicatie gedurende de Licentieperiode functioneert conform de aangegeven specificaties. Malmberg maakt hierbij een voorbehoud voor operating systeem software en browser software die door de betreffende fabrikant niet meer ondersteund wordt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid 
7.1 Malmberg is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie (storingen aan de server daaronder begrepen). Mocht Malmberg toch op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden ter zake van enige vorm van schade, dan zal zij ten hoogste kunnen worden aangesproken voor het bedrag van de vergoeding van de betreffende Applicatie voor de overeengekomen duur van de Overeenkomst.
7.2 De Afnemer vrijwaart Malmberg ter zake van alle aanspraken van derden wegens zodanige schade, op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 8: Tarief en vergoeding
De Afnemer betaalt per Schooljaar of andere overeengekomen periode een overeengekomen vergoeding voor de Licentie of een eenmalig bedrag, zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 9: Betaling
9.1 Vergoedingen worden vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst gefactureerd. 
9.2 Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na dagtekening van de betreffende factuur. Na verloop van deze periode is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Malmberg is gerechtigd vanaf het moment dat het verzuim ingaat, wettelijke rente te berekenen aan de Afnemer.
9.3 Bestelling geschiedt bij Malmberg of bij een hiertoe door Malmberg aangewezen schoolleverancier. Facturering en levering aan de Afnemer geschiedt door Malmberg en/of aangewezen schoolleverancier.

Artikel 10: Privacy
Malmberg is voor wat betreft privacy gebonden aan het privacy regelement van de Groep Educatieve Uitgeverijen van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), zie www.geu.nuv.nl/privacy-reglement. Voor de privacy verklaringen van Malmberg, zie: www.malmberg.nl/privacy.htm

Artikel 11: Cookies
11.1 Door het aangaan van de Overeenkomst geeft Afnemer toestemming voor gebruik van cookies, voor zover de Telecomwet dat toestaat. Malmberg maakt onder meer gebruik van cookies ten behoeve van inloggemak en het maken van geanonimiseerde statistieken, gericht op verbetering van de Applicatie.
11.2 Door het aangaan van de Overeenkomst geeft Afnemer toestemming voor gebruik van geaggregeerde (niet persoonlijk herleidbare) data.

Artikel 12: Overige bepalingen
12.1 Malmberg behoudt zich het recht voor om deze Licentievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Afnemer.
12.2 De Overeenkomst bevat de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten, voorstellen, mededelingen, onderhandelingen en mondelinge of schriftelijke afspraken met betrekking tot het onderwerp ervan.
12.3 Op de Overeenkomst en deze Licentievoorwaarden en mogelijk daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.
12.4 Eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
12.5 Deze Licentievoorwaarden worden aan de Afnemer beschikbaar gesteld bij de bestelling van educatieve software Malmberg.

Januari 2017

Aanvullende voorwaarden MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg

Artikel 1:Toepasselijkheid
1.1De MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg biedt scholen en leerlingen de mogelijkheid om lesmateriaal geheel digitaal of blended (mix van digitaal en boek) te gebruiken, en om daartussen jaarlijks te wisselen gedurende de nader overeen te komen totale contractsduur.
1.2Op alle overeenkomsten die Malmberg sluit onder de aanduiding “MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg” of overeenkomsten van die strekking zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van L.C.G. Malmberg en de Licentievoorwaarden educatieve software voortgezet onderwijs Malmberg van toepassing. Indien onder de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een combinatie van digitaal én boek, zijn ook deze Aanvullende voorwaarden MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg van toepassing. Voorts zijn deze Aanvullende voorwaarden van toepassing op alle producten en diensten die een MAX methodelicentie aanduiding bevatten. In het geval van strijdigheid tussen deze Aanvullende voorwaarden en de andere genoemde voorwaarden, hebben deze Aanvullende voorwaarden voorrang. 
1.3Afnemer draagt er zorg voor dat alle toepasselijke voorwaarden ook door haar van toepassing worden verklaard op overeenkomsten die zij sluit met haar afnemers, waaronder (indien van toepassing) onderwijsinstellingen (hierna: Onderwijsinstellingen). Afnemer zal in redelijkheid en in overleg met Malmberg toezien op nakoming van de voorwaarden door haar afnemers en optreden tegen overtredingen. 

Artikel 2:(Intellectuele) Eigendom
2.1De eigendom van boeken die geleverd worden als onderdeel van de MAX methodelicentie, wordt overgedragen aan de leerling, met het oogmerk dat de leerling dit boek geheel persoonlijk kan inzetten, door het maken van oefeningen, aantekeningen en het arceren van passages en dergelijke en met het oogmerk dat de betreffende leerling het boek in de jaren daarna kan gebruiken als naslagwerk. Afnemer noch Onderwijsinstelling zal de boeken terugnemen aan het einde van het jaar. Afnemer en/of Onderwijsinstelling dragen zorg voor overdracht aan de leerling en maken in hun communicatie aan leerlingen en ouders duidelijk dat het boek eigendom wordt van de leerling en niet dient te worden geretourneerd aan Afnemer of Onderwijsinstelling. 
2.2Ten aanzien van boeken die worden geleverd als onderdeel van de MAX methodelicentie verkrijgen Afnemer en de Onderwijsinstelling geen licentie voor verhuur of uitlening.

Januari 2017

Licentievoorwaarden educatieve software basisonderwijs Malmberg

Artikel 1               Definities en Interpretatie

1.1          In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Applicatie: de in de Licentieovereenkomst aangeduide computerprogrammatuur, bevattende een door Malmberg ontwikkeld leersysteem of onderwijsmiddel, met inbegrip van de daarin vervatte werken en informatie en de (toegangs)-beveiliging daarvan, die door of in opdracht van Malmberg is ontwikkeld en/of door Malmberg wordt uitgegeven en/of gedistribueerd, ongeacht de wijze van terbeschikkingstelling.

Duur: de in de Licentieovereenkomst vastgelegde duur van de Licentie.

Gebruiker(s): de persoon of personen ten behoeve van wie een Licentie aan Afnemer wordt verstrekt.

Instelling: een Afnemer die een onderwijsinstelling of groep van onderwijsinstellingen is en met Malmberg een Licentieovereenkomst sluit en een Licentie afneemt op een Applicatie.

Licentie: het tijdelijke recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Licentieovereenkomst aan een Afnemer wordt verstrekt.

Licentievoorwaarden: deze licentievoorwaarden educatieve software basisonderwijs.

Licentieovereenkomst: de Overeenkomst tussen Malmberg en Afnemer met betrekking tot de verlening door Malmberg van een Licentie op de Applicatie.

Onbeperkte Duur: een Duur die eindigt op de datum dat Malmberg de Applicatie niet langer aanbiedt omdat de levenscyclus van de aan de Applicatie gerelateerde lesmethode is geëindigd.

Productbeschrijving: de door Malmberg aan de Afnemer en/of Gebruiker(s) al dan niet in elektronische vorm verstrekte of terbeschikkinggestelde beschrijving van de inhoud, werking en functionaliteiten van de Applicatie en eventuele verdere gebruiksvoorwaarden van de Applicatie.

Schooljaar: de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Schoolleverancier: een Afnemer die voor eigen rekening en risico Licenties inkoopt en wederverkoopt aan Instellingen.

SLA: de tussen Malmberg en Afnemer overeengekomen service level agreement voor de Applicatie.

Updates: nieuwe versies, aanvullingen of verbeteringen van een Applicatie die door Malmberg periodiek en op eigen initiatief worden doorgevoerd of aan Afnemer ter beschikking worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt.

1.2          Woorden die in deze Licentievoorwaarden worden geschreven met een beginhoofdletter en niet in dit artikel zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals daaraan gegeven in de meest recente versie van de Malmberg Algemene Leveringsvoorwaarden.


Artikel 2               Toepasselijkheid en Totstandkoming

2.1          Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Licentieovereenkomst die tussen Malmberg en een Afnemer, al dan niet door tussenkomst van een Schoolleverancier, wordt gesloten met betrekking tot een Licentie op een of meerdere Applicatie(s), alsmede op ieder gebruik van de Applicatie door Afnemer en de Gebruikers. De toepasselijke bepalingen van de meest recente versie van de Voorwaarden zijn naast en in aanvulling op deze Licentievoorwaarden van toepassing.

2.2          Deze Licentievoorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele kortlopende proeflicenties die aan Instellingen gratis worden verstrekt.

2.3          In het geval van strijdigheid tussen deze Licentievoorwaarden en de Voorwaarden, hebben deze Licentievoorwaarden voorrang.

2.4          Deze Licentievoorwaarden zijn aan Afnemer ter hand gesteld bij bestelling van de Applicatie.

2.5          Licentieovereenkomsten komen tot stand door schriftelijke (waaronder begrepen digitale geschriften) aanvaarding van een bestelling door Malmberg of doordat Malmberg een aanvang neemt met de feitelijke uitvoering van de Licentieovereenkomst.


Artikel 3               Licentie

3.1          Malmberg verstrekt – al dan niet via een Schoolleverancier - aan Afnemer een beperkte, niet exclusieve, niet overdraagbare, niet verpandbare en niet sublicentieerbare Licentie om de Applicatie te gebruiken onder de voorwaarden en voor de doelstellingen zoals beschreven in de Licentieovereenkomst en deze Licentievoorwaarden. De Licentie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van alle op grond van de Licentieovereenkomst verschuldigde vergoedingen. De Licentie is tevens van toepassing op eventueel door Malmberg ter beschikking gestelde Updates.

3.2          Malmberg en Afnemer houden het ervoor dat het verstrekken van de Licentie geen koop inhoudt van de Applicatie of van een exemplaar of kopie daarvan.


Artikel 4               Gebruiksbeperkingen

4.1          De Afnemer zal toegang tot de Applicatie slechts verstrekken aan die (groepen van) Gebruikers die onder de Licentieovereenkomst vallen.

4.2          Het is Afnemer en de Gebruikers slechts toegestaan de Applicatie te gebruiken en zich toegang te verschaffen tot de daarin opgenomen informatie op de wijze zoals voorgeschreven door Malmberg en/of zoals blijkt uit de functionaliteiten van de Applicatie.

4.3          Bij Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk verkrijgt Afnemer toegang via inloggegevens die door Malmberg of via Basispoort worden verstrekt. Afnemer zal de inloggegevens geheimhouden en niet aan een derde ter beschikking stellen of kenbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Malmberg. Afnemer is verantwoordelijk voor al het gebruik van de Applicatie dat plaatsvindt door middel van inloggegevens van Gebruikers die vallen onder de Licentieovereenkomst. Malmberg is gerechtigd toegewezen inloggegevens te wijzigen. Malmberg is ten aanzien van Applicaties die op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk nimmer gehouden aan Afnemer een fysieke drager met de Applicatie te verstrekken.

4.4          Instelling zal de Applicatie slechts gebruiken op de schoollocatie(s) met de BRIN–code(s) zoals in de Licentieovereenkomst opgenomen. Voor elke schoollocatie van Instelling die over een unieke BRIN-code beschikt, dient Instelling een afzonderlijke Licentie af te nemen. Instelling zal leerlingen en ouders geen toegang verlenen tot de Applicatie buiten de schoollocatie vermeld in de Licentieovereenkomst, tenzij Malmberg daar (door middel van functionaliteit in de Applicatie) toestemming voor geeft.

4.5          Afnemer is niet gerechtigd Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk, te downloaden of op apparatuur te installeren, behoudens voor zover Malmberg dat (via de functionaliteiten van de Applicatie) toestaat.

4.6          Het is Afnemer niet toegestaan de Applicatie te gebruiken voor enige derde, niet zijnde een Gebruiker. Geen enkel gebruik door Afnemer of Gebruikers mag ertoe leiden dat sprake is of zou kunnen zijn van al dan niet commerciële exploitatie van de Applicatie door Afnemer of Gebruikers.

4.7          Schoolleveranciers verkrijgen slechts het recht Licenties te wederverkopen aan Instellingen en zullen de Applicatie op geen enkele manier zelf gebruiken.

4.8          Voor Afnemers die onderwijsadviesdiensten aanbieden en overige Afnemers die de Applicatie wensen te gebruiken voor andere doeleinden dan het bieden van onderwijs aan Gebruikers die vallen binnen de doelgroep van de betreffende lesmethode, zoals aanbieders van lerarenopleidingen, gelden additionele gebruiksbeperkingen, waaronder de volgende. Zij zullen de Applicatie uitsluitend gebruiken indien en voor zover dat noodzakelijk is om zich in staat te stellen hun eigen dienstverlening aan te bieden en slechts ten behoeve van diensten die specifiek zijn genoemd in de Licentieovereenkomst. Zulk gebruik zal zich beperken tot het zich verschaffen van toegang tot de Applicatie teneinde inzicht te verkrijgen in de werking en inhoud daarvan, en het demonstreren van de werking en inhoud van de Applicatie aan Instellingen en eindgebruikers. Het is hen niet toegestaan toegang tot de Applicatie te verstrekken aan enige derde partij en/of op enige andere wijze.


Artikel 5               Programmatuur van derden

5.1          Indien Malmberg programmatuur van derden ter beschikking stelt, al dan niet als onderdeel van de Applicatie, is Malmberg daarvoor niet aansprakelijk en zullen mogelijk licentievoorwaarden van deze derden van toepassing zijn naast deze Licentievoorwaarden.


Artikel 6               Levering, Installatie en Configuratie

6.1          Bestelling van Applicaties geschiedt bij Malmberg of een door Instelling gekozen en door Malmberg geautoriseerde Schoolleverancier. De Licentie wordt rechtstreeks door Malmberg verstrekt. Facturering geschiedt door Malmberg en/of de aangewezen Schoolleverancier. De levering of het toegankelijk maken van Applicaties geschiedt door Malmberg.

6.2          Malmberg spant zich ervoor in de Applicatie te leveren of toegankelijk te maken binnen de overeengekomen levertijd en op de wijze zoals blijkt uit de Licentieovereenkomst en/of de Productbeschrijving. Leverdata en -tijden zijn niet fataal en Malmberg komt pas in verzuim na een deugdelijke ingebrekestelling waarbij Malmberg een redelijke termijn heeft gekregen voor zuivering van de tekortkoming en deze termijn is verstreken. 

6.3          Malmberg levert geen hardware en verleent geen installatie-, implementatie- of configuratiediensten. Afnemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor installatie, implementatie en configuratie van de Applicatie, en voor de faciliteiten die noodzakelijk zijn om toegang te verkrijgen tot de Applicatie en de Applicatie te gebruiken waaronder hardware en een internetverbinding. Voor zover Afnemer hardware laat leveren door een derde partij geschiedt dat, voor zover het betreft de relatie tussen Malmberg en Afnemer, geheel voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Malmberg is voor die levering en de hardware niet aansprakelijk, ongeacht of de betreffende derde-dienstverlener door Malmberg is geadviseerd of met Malmberg enige vorm van samenwerking heeft.


Artikel 7               Wijzigingen en Updates

7.1          Malmberg is ten aanzien van Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, gerechtigd te allen tijde en ter eigen discretie wijzigingen in de inhoud, omvang, technologie of functionaliteiten aan te brengen, of (onderdelen van) de Applicatie te vervangen door functioneel gelijkwaardige programmatuur. Indien wijzigingen in significante mate ingrijpen op de werkwijze bij een Instelling of de essentie van de functionaliteiten van de Applicatie wijzigen, zal Malmberg de Instelling hierover tijdig van tevoren inlichten. In dat geval kan de Instelling de Licentieovereenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging gerelateerd is aan wijzigingen in wetgeving of door bevoegde instanties gegeven voorschriften.

7.2          Malmberg zal zich ervoor inspannen Applicaties tijdig aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar geeft hiervoor geen enkele garantie.

7.3          Malmberg zal Updates van de Applicatie geheel ter eigen discretie uitbrengen. Zij kan daartoe niet worden gedwongen. Afnemer accepteert dat Malmberg Updates zonder nadere toestemming van Afnemer of de Gebruikers kan installeren. Voor zover nodig zullen Afnemer en de Gebruikers hun medewerking verlenen aan het installeren van Updates, bij gebreke waarvan Malmberg het recht heeft toegang tot de Applicatie te ontzeggen. Malmberg heeft het recht voor Updates additionele vergoedingen in rekening te brengen indien deze extra functionaliteiten toevoegen.

7.4          Malmberg is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Applicatie te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

7.5          Bij Licenties voor Onbeperkte Duur zal Malmberg vanaf het moment dat de levenscyclus van de betreffende lesmethode is geëindigd de Applicatie niet langer doorontwikkelen en daarvoor geen Updates meer aanbieden, behoudens voor zover Updates door Malmberg noodzakelijk worden geacht voor beveiligingsdoeleinden. Voorgaande kan tot gevolg hebben dat de Applicatie niet langer (volledig en/of correct) functioneert bijvoorbeeld indien Afnemer gebruik gaat maken van een nieuw(e versie  van een) besturingssysteem.


Artikel 8               Service Levels, Back Ups en Support

8.1          Malmberg garandeert gedurende de Duur serviceniveaus en beschikbaarheid van Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, conform de voor de betreffende Applicatie overeengekomen SLA. Malmberg heeft het recht de SLA eenzijdig te wijzigen indien zwaarwegende belangen van Malmberg, Afnemer, Gebruikers of derden dat naar mening van Malmberg vereisen.

8.2          Voor zover Afnemer onderhouds- of ondersteuningsdiensten laat verrichten door een derde partij geschieden die diensten voor zover het betreft de relatie tussen Malmberg en Afnemer, geheel voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Malmberg is voor die diensten en de gevolgen daarvan niet aansprakelijk, ongeacht of de betreffende derde-dienstverlener door Malmberg is geadviseerd of met Malmberg enige vorm van samenwerking onderhoudt.

8.3          Gegevens die door Afnemer of Gebruikers worden ingevoerd in de Applicatie, waaronder leer- en voortgangsresultaten, worden daarin opgeslagen gedurende het lopende Schooljaar. Malmberg verzorgt gedurende het Schooljaar back ups van deze gegevens. Aan het einde van het Schooljaar worden de gegevens door Malmberg verwijderd uit de Applicatie. Afnemer is zelf verantwoordelijk de gegevens tijdig te exporten uit de Applicatie. Malmberg garandeert niet dat zij na verwijdering van gegevens uit de Applicatie nog back ups beschikbaar heeft. 

8.4          Malmberg verleent geen onderhoudsdiensten ten aanzien van on-premisses Applicaties tenzij expliciet overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke onderhoudsovereenkomst.


Artikel 9               Systeemvereisten

9.1          De computer(s), server(s), programmatuur en/of het netwerk van Afnemer waarop of in verband waarmee de Applicatie zal worden gebruikt dienen minimaal aan de systeemvereisten te voldoen en te blijven voldoen zoals vermeld op de website van Malmberg (www.malmberg.nl). Malmberg garandeert niet dat Applicaties volledig en juist zullen blijven functioneren indien deze gebruikt worden in combinatie met andere computerprogrammatuur of hardware dan vermeld in de systeemvereisten.

9.2          Afnemer zal aan Malmberg steeds tijdig alle in redelijkheid voor de levering of het toegankelijk maken van de Applicatie benodigde informatie verstrekken en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.


Artikel 10             Garanties en Vrijwaring

10.1        Malmberg garandeert dat indien de systemen van Afnemer voldoen aan de gestelde systeemvereisten zoals bedoeld in Artikel 9, de Applicatie gedurende de Duur in essentie functioneert conform de Productomschrijving (behoudens voor zover daarvan wordt afgeweken door middel van Updates) en de SLA en passend beveiligd is en zal blijven via het ter beschikking stellen van Updates en patches. Voor het overige wordt (toegang tot) de Applicatie geleverd “as is” en worden alle overige (impliciete) garanties, waaronder enige garantie van geschiktheid, veiligheid of kwaliteit, geheel uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan en niet anders overeengekomen in de Licentieovereenkomst.

10.2        Vanaf het moment van beschikbaarstelling van een Update vervalt de garantie voor zover het de eerdere versie van de Applicatie betreft.

10.3        Malmberg is onder de garantie slechts gehouden, naar keuze van Malmberg, zich in te spannen tot herstel van gebreken in een volgende Update of het restitueren van vooraf betaalde vergoedingen naar rato van de resterende periode van de Duur, dit laatste onder gelijktijdig beëindigen van de toegang tot de Applicatie. De garantie geldt slechts voor gebreken die niet voor risico van Afnemer komen en die schriftelijk en gedetailleerd bij Malmberg worden gemeld.

10.4        Malmberg garandeert niet dat Applicaties zonder onderbreking zullen werken en/of dat steeds alle gebreken worden hersteld.

10.5        Malmberg is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.


10.6        Afnemer staat ervoor in dat zij en de Gebruikers de Applicatie zorgvuldig gebruiken en door het gebruik daarvan niet onrechtmatig zullen handelen jegens Malmberg of derden. Afnemer vrijwaart Malmberg ter zake alle aanspraken van derden, schade en kosten ten gevolge van of voorvloeiend uit het gebruik van de Applicatie door Afnemer en/of de Gebruikers, op welke wijze dan ook ontstaan.


Artikel 11             Duur en (Gevolgen van) Beëindiging

11.1        Afnemer verkrijgt het recht de Applicatie te gebruiken gedurende één Schooljaar tenzij in de Licentieovereenkomst een langere Duur is overeengekomen.

11.2        Indien de Licentie wordt verstrekt voor een groep Gebruikers voor één Schooljaar, dan wordt deze stilzwijgend telkens met één Schooljaar verlengd tegen de vergoedingen en voorwaarden die gelden aan het begin van dat nieuwe Schooljaar, tenzij de Licentie door één der partijen schriftelijk vóór 1 juli wordt opgezegd via Uitgeverij Malmberg, t.a.v. Instellingenservice basisonderwijs, uitsluitend schriftelijk via Postbus 301, 5201 AH ’s-Hertogenbosch of per e-mail via de website van Malmberg (www.malmberg.nl).

11.3        Indien de Licentie wordt verstrekt voor één Gebruiker voor één Schooljaar (in deze Licentievoorwaarden: een “individuele licentie”), dan vervalt de Licentie na ommekomst van dat Schooljaar van rechtswege en is deze niet tussentijds opzegbaar.

11.4        Indien de Licentie wordt verstrekt voor een bepaalde Duur van langer dan één Schooljaar (4 of 8 jaar), dan vervalt de Licentie na ommekomst van de Duur van rechtswege en is deze niet tussentijds opzegbaar.

11.5        Indien de Licentie wordt verstrekt voor Onbeperkte Duur zal Malmberg voorafgaand aan het aflopen van het laatste Schooljaar in de levenscyclus van de betreffende methode, aan Instelling meedelen op welke datum de Licentie zal eindigen en de toegang tot de Applicatie zal worden afgesloten. Deze licentie is niet tussentijds opzegbaar.

11.6        Malmberg is, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd de Licentie tussentijds en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder daardoor tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie verplicht te zijn, (i) indien Afnemer of de Gebruikers de Applicatie in strijd met de Licentieovereenkomst gebruiken, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen, (ii) indien Malmberg in redelijkheid mag aannemen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen of (iii) indien een licentiegever van Malmberg enige voor levering benodigde licentie beëindigt. Voorgaande doet niet af aan eventuele overige rechten van Malmberg, zoals het recht tot opschorting of verrekening, het recht volledige schadevergoeding te vorderen en het recht maatregelen te treffen om haar rechten te bewaren.

11.7        Bij wijziging van naam- en adresgegevens en bij fusie of ontvlechting van de organisatie van Instelling, dient Instelling Malmberg hierover schriftelijk te informeren, tenminste dertig dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. Licentieovereenkomsten met een Duur voor “onbeperkt gebruik” worden van rechtswege beëindigd op het moment van een organisatorische fusie of ontvlechting. Instelling heeft geen recht op restitutie van eventueel vooruit betaalde bedragen. De betreffende school krijgt een nieuwe Licentieovereenkomst aangeboden o.b.v. de nieuwe organisatorische situatie.

11.8        Bij faillissement of surséance van betaling dient de Afnemer, of de haar vertegenwoordigende persoon, Malmberg hierover terstond schriftelijk te informeren. In geval van faillissement of surséance van betaling heeft Malmberg het recht om de toegang tot de Applicatie met directe ingang te beëindigen, beperken of op te schorten en de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor verplicht te worden tot betaling van enige schadevergoeding of restitutie.

11.9        Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst dient de Afnemer het gebruik van de Applicatie per direct te staken en gestaakt te houden, de Applicatie onmiddellijk te verwijderen van alle systemen van de Instelling en alle eventuele kopieën van de Applicatie aan Malmberg af te staan.

11.10      Afnemer heeft niet het recht de Licentieovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden.


Artikel 12             Vergoeding en Betaling

12.1        Afhankelijk van het soort Licentie betaalt Afnemer voor de Licentie elke Duur een door Malmberg vast te stellen vergoeding dan wel een eenmalig bedrag, zoals vastgelegd in de Licentieovereenkomst.

12.2        Indien Afnemer een Licentie per Schooljaar heeft wordt de vergoeding jaarlijks opnieuw berekend o.b.v. het door Malmberg voor het komende Schooljaar vastgestelde tarief en het totaal aantal leerlingen op de betreffende schoollocatie conform de bij Malmberg op dat moment bekende officiële DUO gegevens. Eventuele verhoging van de vergoeding op grond van deze bepaling geeft Afnemer niet het recht op ontbinding van de Licentieovereenkomst.

12.3        Alle vergoedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s en exclusief BTW en eventuele overige belastingen of heffingen.

12.4        Bij een Licentie per Schooljaar vindt facturatie jaarlijks plaats aan het begin van het Schooljaar. Bij een eenmalige vergoeding vindt facturatie van het volledige bedrag vooraf plaats.

12.5        Afnemer komt geen recht toe tot op enige vorm van opschorting, verrekening, retentie of reclame.

12.6        De bepalingen in dit Artikel 12  gelden slechts voor zover Instelling geen afwijkende afspraken heeft gemaakt met de Schoolleverancier.


Artikel 13             Intellectuele Eigendom

13.1        Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de Productbeschrijving, en alle overige informatie, materialen of data die door Malmberg aan Afnemer worden verschaft of ter beschikking gesteld, berusten bij Malmberg, haar licentiegevers of diens toeleveranciers.

13.2        De Licentie strekt zich niet uit tot de broncode. De broncode van de Applicatie en de bij de ontwikkeling gemaakte technische documentatie worden nimmer aan Afnemer ter beschikking gesteld. Het is Afnemer en de Gebruikers niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende Productbeschrijving te (laten) wijzigen, verveelvoudigen, decompileren of reverse engineeren, behoudens voor zover toegestaan krachtens dwingend recht.

13.3        Malmberg heeft het recht technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Applicatie en/of enige daaraan gekoppelde of gerelateerde programmatuur, databestanden of websites. Het is Afnemer niet toegestaan deze technische voorzieningen te (laten) verwijderen, te (laten) wijzigen of te (laten) omzeilen.

13.4        Zodra Afnemer ervan op de hoogte raakt dat Gebruikers of derden inbreuk (dreigen te) maken op de intellectuele eigendomsrechten van Malmberg, (dreigen te) handelen in strijd met de Licentieovereenkomst of deze Licentievoorwaarden, of de Applicatie (dreigen te) gebruiken op een wijze die niet is toegestaan, zal Afnemer Malmberg daarover terstond informeren en redelijkerwijs meewerken aan het beëindigen van de ongeoorloofde handelwijze van deze derde.

13.5        Malmberg vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Applicatie inbreuk zou maken op een IE-Recht van die derde, onder voorwaarde dat Afnemer Malmberg onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Malmberg. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Malmberg in de Applicatie heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de Applicatie inbreuk maakt op enig IE-Recht van een derde of indien naar het oordeel van Malmberg een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Malmberg er, indien mogelijk, voor zorgdragen dat Afnemer de Applicatie of een functioneel gelijkwaardige applicatie kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Malmberg is uitgesloten.


Artikel 14             Persoonsgegevens en Beveiliging

14.1        Malmberg heeft zichzelf verbonden aan de privacyreglementen van haar brancheorganisatie GEU en aan de meest recente versie van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy dat door de GEU is afgesloten met de PO-Raad, de VO-Raad en vertegenwoordigers van distributeurs van digitale onderwijsmiddelen (het “Convenant”), waaronder aan de daarin neergelegde verplichtingen met betrekking tot beveiliging van persoonsgegevens.

14.2        Voor de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen door middel van de Applicatie, wordt Instelling aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke en Malmberg als de verwerker in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

14.3        De Model Verwerkersovereenkomst behorende bij het Convenant zal tussen Malmberg en Instelling gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Voor elke Applicatie die Malmberg aanbiedt heeft zij een zogenaamde privacy bijsluiter opgesteld waarin tussen partijen is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doeleinden. De Model Verwerkersovereenkomst en de bijlagen daarbij maken integraal onderdeel uit van deze Licentieovereenkomst en partijen verbinden zich hierbij te handelen conform deze documenten.

14.4        De van toepassing zijnde privacyreglementen, verwerkersovereenkomst en bijlagen, waaronder de privacy bijsluiters zijn te vinden op www.malmberg.nl/malmberg-privacy-statement.htm.

14.5        Instelling zal passende maatregelen treffen om haar systemen, netwerk en infrastructuur te beveiligen en zal te allen tijde adequate antivirus-programmatuur in werking hebben.


Artikel 15             Audits

15.1        Malmberg heeft het recht bij Afnemer aangekondigde en onaangekondigde audits uit te (laten) voeren teneinde te (laten) controleren op de naleving van de bepalingen in deze Licentievoorwaarden. Afnemer verleent Malmberg en/of door haar ingeschakelde derden ten behoeve van audits op eerste verzoek toegang tot haar gebouwen, systemen en boekhouding en zal alle medewerking verlenen aan door of namens Malmberg uit te voeren audits. Audits vinden in beginsel slechts plaats tijdens normale werktijden en Malmberg spant zich ervoor in dat audits de normale bedrijfsvoering van Afnemer zo min mogelijk verstoren of beperken. Instelling brengt geen kosten in rekening voor de door haar verleende medewerking aan de audit. De eigen kosten en de kosten van door Malmberg ingeschakelde derden worden door Malmberg gedragen tenzij de audit onregelmatigheden aan het licht brengt. In dat geval komen deze kosten voor rekening van Afnemer voor zover redelijk, onverminderd enige overige rechten van Malmberg. Malmberg zal informatie die zij als gevolg van audits verkrijgt vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met het ter zake bepaalde in de Voorwaarden.


Artikel 16             Aansprakelijkheid

16.1        Malmberg is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Afnemer lijdt of maakt voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie (storingen aan de server daaronder begrepen), waaronder voor schade ten gevolge van verlies of beschadiging van gegevens (waaronder begrepen inloggegevens en Gebruikersgegevens), documenten, programmatuur of databestanden.

16.2        Indien Malmberg desondanks aansprakelijk wordt geacht, is haar aansprakelijkheid beperkt op de wijze als in de volgende artikelleden bepaald.

16.3        De totale aansprakelijkheid van Malmberg is in alle gevallen beperkt tot een bedrag ter hoogte van de vergoeding die Afnemer heeft betaald voor de betreffende Licentie voor de dan lopende Duur of de dan lopende verlenging.

16.4        Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Malmberg voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Malmberg zelf (“eigen handelen”) en/of haar bedrijfsleiding.

 

Mei 2018